Temeljem odredbi članka 69. Stavka 5. Zakona o igrama na sreću (“Narodne novine”, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) te članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine”, br. 08/10) Baumit d.o.o., Vučak 34, Zagreb, OIB: 19470350321 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Za izolaciju hit je Baumit“

Članak 1. // Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Za izolaciju hit je Baumit“ je Baumit d.o.o., Zagreb, Vučak 34, OIB: 19470350321.

Članak 2. // Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradne igre je: „Za izolaciju hit je Baumit“ Nagradna igra održava se od subote 1.8.2020. do subote 30.06.2021. u jednom kolu, na svim prodajnim mjestima koja prodaju proizvode iz Baumit asortimana, na području Republike Hrvatske.

Članak 3. // Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda iz Baumit programa toplinsko-izolacijskih (fasadnih) sustava te unapređenja prodaje Baumit građevinskog materijala. U nagradnu igru uključeni su svi Baumit proizvodi odnosno komponente toplinsko-izolacijskih sustava raspoloživi u prodajnim centrima na području Republike Hrvatske.

Članak 4. // Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri Kupac (dalje u tekstu: Investitor) treba kupiti i ugraditi bilo koji cjeloviti Baumit toplinsko-izolacijski (fasadni) sustav (cjeloviti sustav se sastoji od sljedećih komponenti: završni sloj, predpremaz, armaturni sloj, staklena mrežica, izolacijski materijal, mort za lijepljenje, pričvrsnica). Kupnju Investitor može obaviti samostalno ili preko odabranog izvođača radova u prodajnim centrima na području Republike Hrvatske. Investitor se prijavljuje na način da se javlja jednom od Baumit prodajnih predstavnika na terenu koji će utvrditi sve zahtijevane parametre, zajedno s Investitorom ispuniti i potpisati Obrazac za prijavu, nakon što se Obrazac ispuni i potpiše Investitor isti šalje poštom na adresu Baumit d.o.o., Vučak 34, 10 090 Zagreb, uz naznaku: za nagradnu igru „Za izolaciju hit je Baumit“. Podaci koje Investitor mora upisati na obrazac odnosno priložiti istome su sljedeći:

1. IME I PREZIME
2. ADRESA I GRAD,TELEFONSKI BROJ, E-MAIL ADRESA
3. IME I PREZIME BAUMIT PRODAJNOG PREDSTAVNIKA
4. DOKAZ O OSTVARIVANJU NEPOVRATNIH SRETSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKI KUĆA (Ugovor)
5. DOKAZ O KUPNJI ODN. UGRADNJI BAUMIT SUSTAVA (Račun izvođača radova)
6. SLIKE OBJEKTA TIJEKOM GRADNJE

Po jednom ugrađenom Baumit toplinsko-izolacijskom (fasadnom) sustavu moguće je poslati samo jednu prijavu. Jedna osoba može poslati po jednu prijavu za jedan objekt.

U selekciju dobitnika ulaze sve prijave zaprimljene do srijede 30.6.2021. do 23:59h.

Zaposlenici Baumit d.o.o. i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 5. // Nagradni fond i predaja nagrada

Ukupni fond nagrada u nagradnoj igri iznosi 30.000,00 kuna uključujući PDV, a čine ga jedna glavna i dvije sporedne nagrade:

Glavna nagrada:
1 x 15.000 kn na vrijednosnoj kartici odabrane banke. Banku bira organizator.
Sporedne nagrade:
1x 10.000 kn na vrijednosnoj kartici odabrane banke. Banku bira organizator.
1x 5.000 kn na vrijednosnoj kartici odabrane banke. Banku bira organizator.

Nagradni fond utvrđen je isključivo u obliku vrijednosnih kartica koji dobitnik ne može zamijeniti za gotov novac ili druga dobra i usluge koje nisu navedene u nagradnom fondu. Navedeni podaci o glavnoj i sporednim nagradama određeni su i ne mogu se mijenjati.

Baumit d.o.o. će dobitnicima predati/uplatiti nagrade uz potvrdu o primitku.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 6. // Izvlačenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlačenja

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 5. srpnja 2021. u prostorima Baumit d.o.o. u Zagrebu.

Dobitnici nagrada izvlačit će se ručno iz ukupne baze zaprimljenih Prijava. Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija.

Tijekom izvlačenja dobitnika sastavit će se zapisnik. Obavezno će se provjeriti ispunjavaju li dobitnici uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika. Za izvučenog dobitnika koji ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika neće se objavljivati osobni podaci, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 7. // Objava rezultata izvlačenja

Rezultati nagradne igre bit će objavljeni na internet stranici priređivača www.baumit.hr u roku od deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Članak 8. // Način preuzimanja nagrade

Dobitnici glavne i sporednih nagrada bit će obaviješteni pismeno i telefonski o dobitku. Dobitnik je dužan svoj broj bankovnog računa dostaviti najkasnije 30 dana od primitka obavijesti. Nakon isteka 30-o dnevnog roka, Organizator u roku od 8 dana ponovno šalje pismenu obavijest dobitniku te je taj dužan u roku od najviše 15 dana dostaviti tražene podatke, u suprotnom gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Ako je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 9. // Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre

Sudionici će biti upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na internet stranici Priređivača www.ostvaripoticaje-eobnova.hr

Članak 10. // Identifikacija dobitnika nagrade

Dobitnik je, prilikom preuzimanja nagrade, dužan svoj identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 11. // Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre „Za izolaciju hit je Baumit“ nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 12. // Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz Članka 5. ovog Pravilnika. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 13. // Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Sudionici su suglasni da, ako postanu Dobitnik nagrade, njihovo ime, adresa, fotografija i snimljeni materijal, priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.

Također, priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrade dobitniku. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 14. // Pravila korištenja osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Za izolaciju hit je Baumit“ koja se održava u jednom kolu, od 1.8.2020. do 30.6.2020. svaki sudionik i davatelj osobnih podataka slanjem prijave izričito pristaje i slobodnom voljom ustupa osobne podatke iz prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Baumit d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vučak 34, kao voditelju obrade osobnih podataka.
Privolu danu slanjem prijave moguće je povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, tako da se o tome obavijesti voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Vučak 34, Zagreb ili e-mailom na baumit@baumit.hr.
Uskrata davanja navedenih osobnih podatka ima za posljedicu nemogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri.
Osobni podaci sudionika nagradne igre biti će u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Priređivača, najkasnije u roku od 5 mjeseci od završetka nagradne igre.

Članak 15. // Pravila nagradne igre

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.ostvaripoticaje-eobnova.hr

Članak 16. // Mogućnost prekida nagradne igre
Nagradna igra može se prekinuti ili odgoditi jedino u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem objave na internet stranici Priređivača.

Baumit d.o.o., Vučak 34, 10000 Zagreb

KLASA: UP/I-460-02/20-01/291
URBROJ: 513-07-21-01-20-02

Pošaljite upit NA MAIL: podrska@baumit.hr

Besplatni poziv na 0800 900 809